GTRS

Global Tele Rehabilitation System

Informacio

Descripció

L'objectiu del projecte GTRS és permetre als pacients, mitjançant un sistema de telerehabilitació, fer exercicis de rehabilitació al seu propi domicili. Els exercicis del sistema es faran integrats en un joc de manera que sigui més motivador pel malalt. També es portarà un control sobre la seva evolució i es gravaran vídeos dels exercicis realitzats. A més a més, es disposarà d’una eina de videoconferència per permetre que metges i pacients puguin parlar en qualsevol punt de la rehabilitació des del seu domicili.

Subprograma Innpacto 2012 INC-TU-2012-2643

Innovació

La solució tècnica està dissenyada i adaptada als requeriments i necessitats transmesos per tots els metges implicats en la rehabilitació de pacients després de l’ICTUS. Es basa en un conjunt de dispositius que s’instal·la a casa dels pacients, compost per un Touch Screen, un Microsoft Kinect i un Dongle 3G, per garantir una bona qualitat en la connexió. Pel que fa als metges, disposaran d’una pàgina web des d'on podan controlar cadascun dels pacients i portar la gestió del sistema.

Esquema del funcionament de GTRS

Beneficis

El projecte ajudarà a millorar la situación dels pacients d’ICTUS durant la fase de rehabilitació al domicili. Els pacients podran fer els exercicis planificats i podran mantenir el contacte amb els metges, que els hi faran el seguiment des de l’hospital de referència.

Problemàtica

Degut a l’elevat nombre de pacients que necessiten rehabilitació després de patir un ICTUS, no és possible proporcionar-los a tots una rehabilitació prou duradera. Com a conseqüència d’això, els pacients només reben la rehabilitació adequada durant pocs mesos després de l’atac cerebral.

La rehabilitació de l’ICTUS consta de dues fases: durant la primera, el pacient roman a l’hospital i fa rehabilitació amb els metges rehabilitadors regularment. Durant la segona fase, el pacient rep l’alta hospitalària i fa rehabilitació a domicili. En la majoria dels casos, la rehabilitació a domicili no es pren de forma prou seriosa i les visites amb els metges rehabilitadors són menys freqüents del que es voldria.

Imatge aproximada del que es pretén aconseguir

Entitats
Duració: 
06/2012 a 06/2014