IP-AVMixer

Informacio

Descripció

El projecte IP-AVMixer és un projecte de valorització que va està parcialment finançat per una subvenció aconseguida a la convocatòria competitiva VALOR 2010 (AGAUR/ACC1Ó). El desenvolupament d’aquest projecte es realitza conjuntament amb la Unitat Audiovisual.

La convergència del món audiovisual i Internet està provocant una gran revolució en les metodologies i els processos tradicionals. En aquest context, la realització de vídeo i àudio és un dels aspectes que encara està pendent d’evolucionar. Tradicionalment la realització s’ha fet mitjançant equips hardware dedicats i poc escalables, amb costos elevats que podien arribar a ser privatius, i necessitant infraestructures dedicades i poc flexibles.

IPAVMIXER

L’objectiu del nostre projecte és la implementació d’un sistema de realització en IP (que anomenarem IP-AVMixer), amb funcionalitats de commutació i mescla de senyals audiovisuals IP provinents de múltiples formats estàndard. El realitzador IP pretén ser un punt de convergència entre les matrius de commutació i les mescladores de vídeo, que gràcies a una major flexibilitat incrementarà l’agilitat en els processos productius, necessària en aquests dies on la competitivitat de les empreses pot ser el punt d’inflexió en la seva supervivència.

IPAVMIXER

Amb el suport del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

 

Innovació

L’objectiu del projecte és el desenvolupament d’un sistema (IP-AVMixer) que permeti la commutació i la realització de continguts audiovisuals en temps real sobre qualsevol infraestructura de xarxa IP, i la validació de la seva viabilitat comercial. El concepte del projecte ha estat validat tecnològicament en anteriors projectes desenvolupats, però falta realitzar la seva adaptació i optimització per poder realitzar la funció específica plantejada d’una manera competitiva.

El sistema IP-AVMixer pot ser una solució substitutiva o complementària de les actuals plataformes i infraestructures de commutació/realització audiovisual, que es basen en matrius de commutació hardware i mescladores de vídeo (que treballen amb interfícies de vídeo estàndard) i un cablejat específic i dedicat que transporta les senyals audiovisuals des del lloc on es fa la captura fins a la matriu de commutació.

Des d’un punt de vista tecnològic, el nostre sistema permetrà fusionar/integrar les virtuts dels nous formats audiovisuals (HD, SHD, 3D, etc) amb les xarxes IP de nova generació. El sistema IP-AVMixer adaptarà les senyals audiovisuals estàndard (HD-SDI, SDI, etc) per transportar-les sobre la infraestructura d’una xarxa IP convencional, i oferirà les funcionalitats originalment associades a matrius de commutació i mescladores d’àudio/vídeo.

Beneficis

Amb aquest producte, els clients tindran l’oportunitat de reduir els costos relatius a la funció de realització, aprofitant les infraestructures de xarxa IP existents per a l’enviament de senyals des de diferents fonts, reduint la inversió en equipament i infraestructura d’àudio i vídeo.

Treballar en entorns IP permet augmentar la usabilitat i flexibilitat dels recursos, així com simplificar les tasques de realització en esdeveniments petits i mitjans.

L’ús d’aquest tipus de plataformes per a la gestió de senyals audiovisuals presenta avantatges importants respecte a la gran diversitat del mecanismes existents al mercat. Per una banda es planteja un arquitectura fàcil d’utilitzar, on la gran majoria de tasques de gestió estiguin automatitzades i facilitin la gestió dels processos previs a la distribució (broadcasting o streaming). Tanmateix, permet la implementació de sistemes d’alta disponibilitat i amb alta escalabilitat que es poden adaptar perfectament a les necessitats de cada client, oferint solucions no sols adequades sota el punt de vista de funcionalitats sinó també de preu.

Disposant del contingut audiovisual sobre la xarxa IP, i sempre que existeixi suficient amplada de banda, disposem de flexibilitat per poder enrutar/rebre contingut audiovisual tant de fonts locals com d’altres que puguin estar distribuïdes geogràficament. La reducció de costos logístics pot ser un dels majors avantatges de la solució proposada.

La capacitat d’adaptació en l’ample de banda, així com la robustesa del sistema enfront als problemes de xarxa, ofereix una seguretat extra a l’usuari de que el seu contingut arribarà allà on sigui necessari mantenint uns mínim de qualitat d’acord als diferents tipus de continguts. A més la plataforma plantejada permet l’enregistrament tant del producte final com de les diferents fonts que intervenen en cada cas, oferint als usuaris la possibilitat de post-produir els continguts per tal de millorar la seva presentació més enllà del directe.

Finalment, i destacant el disseny modular amb el que s’impulsa aquesta plataforma, ens permet l’evolució permanent del sistema a mesura que el mercat evoluciona, incorporant d’aquesta manera nous formats (interfícies), códecs o bé estratègies de processat que millorin la qualitat subjectiva dels continguts, fet que permet millorar notablement l’eficiència del sistema respecte a les solucions existents al mercat.

Entitats