MANTICORE

MANTICORE: Making APN Network Topologies on Internet COREs

Informacio

Descripció

El projecte MANTICORE es basa en els bons resultats assolits pel seu predecessor: el prototip de MANTICORE. Aquest projecte pretén crear un servei per als operadors de xarxa i usuaris finals que els permeti personalitzar la configuració de la seva pròpia xarxa IP dedicada, sigui física o lògica. Aquest servei ha de ser prou sòlid com per ser utilitzat en xarxes de producció per usuaris reals. Per assolir aquests objectius, s'utilitza l'última versió del Framework IaaS, amb tots els avantatges que ofereix aquesta nova implementació: modularitat, extensibilitat, compatibilitat i interoperabilitat amb altres solucions basades amb el Framework IaaS.

Innovació

Els principals objectius del projecte MANTICORE són:

  • Permetre que un proveïdor d’infraestructura  pugui oferir la seva infraestructura de xarxa com infraestructura com a servei (Infrastructure as a Service) per tal de donar permisos a tercers per controlar els seus routers durant un període de temps.
  • Permetre un acord comercial automàtic entre els proveïdors de serveis i d’infraestructures a través de mercats on els proveïdors d’infraestructura publiquen els recursos disponibles amb les seves característiques i condicions, i els proveïdors de serveis poden mirar quins recursos hi ha i llogar i/o comprar els recursos en els que està interessat.

  • Proveir un servei de xarxa IP que permeti als usuaris crear i configurar una o més xarxes IP amb routers que obtenen (com a IaaS) d’un o més proveïdors d’infraestructura, podent configurar aquesta xarxa de la manera que desitgin (configurar protocols de routing extern i intern, exportar polítiques de routing a bases de dades RIP, configurar firewalls, crear VPNs, camins amb qualitat de servei, etc.).

  • Construir un sistema que pot ser desplegat en xarxes operacionals i utilitzats per usuaris reals a la vida real. Una part de les activitats del projecte tracta de desplegar i testejar el sistema Manticore a HEAnet, NORDUnet i RedIRIS.
Beneficis

El projecte MANTICORE aporta un llistat de beneficis en diferents aspectes en els que MANTICORE treballa:

  • Contribueix  amb una prova del sistema aportant els resultats per a les estandarditzacions de protocols de routing.
  • Permet nous models de negocis entre els proveïdors de serveis i d’infraestructura.
  • S’aconsegueix interoperabilitat entre diferents infraestructures d’autenticació i autorització.
  • Estableix un sistema robust que permet crear recursos lògics per ser desplegats en una xarxa comercial.
Entitats