Voxpi2

Voip eXchange Point

Informacio

Descripció

El projecte Voxpi2 (antic PITCAT) desenvolupa un punt neutre d’intercanvi de tràfic de veu IP (VoIP), on diferents proveïdors d’aquesta tecnologia poden intercanviar les trucades originades i destinades entre ells a preus competitius (evitant l’encaminament de trucades per operadors tradicionals PSTN). Amb aquesta finalitat, s’integren diferents solucions existents de codi obert (Open Source Software, OSS), es desenvolupen nous components per a la integració i monitorització i es dissenya l’arquitectura per a poder oferir el servei de punt neutre VoIP.

Innovació

L’objectiu principal del projecte és avaluar les diferents eines de codi obert a utilitzar i el desenvolupament del software necessari per a la seva integració, monitorització i operació, així com el disseny de l’arquitectura del sistema.

Beneficis

Quan aquest projecte entri en explotació, ha de permetre als diferents proveïdors de telefonia IP registrar els seus rangs de numeració (E.164) de forma que les trucades originades i finalitzades entre ells podran ésser servides utilitzant exclusivament el protocol de veu IP i per tant seran servides a través d’Internet. Això permetrà estalviar-se el cost que imposen els operadors tradicionals per a l’entrega de trucades emprant la xarxa tradicional. A més, els proveïdors només necessitaran establir un acord amb el Punt Neutre, i no establir acords bilaterals amb cadascun dels altres operadors.

Problemàtica

El món de la telefonia ha estat dominat tradicionalment per grans operadores de telecomunicacions. Amb la irrupció de la telefonia per Internet, gran quantitat de proveïdors de serveis telemàtics ofereixen també serveis de veu IP (al no requerir tanta infraestructura com la telefonia tradicional). Degut a la falta d’un estàndard adoptat universalment per a l'intercanvi de trucades VoIP (degut a l’escassa adopció de ENUM), aquests proveïdors es veuen forçats a utilitzar operadores tradicionals per entregar les trucades dels seus usuaris a telèfons externs, per tant, no poden gaudir del cost reduït de la transmissió de dades per Internet.

Àrea: 
Duració: 
05/2010 a 05/2011
Pressupost: 
No disponible