TDA Cybersecurity

Description

Users’ exposition to a cyberthreat is a big challenge to solve, according to the Cybersecurity Agency of Catalonia. This project intends to develop solutions to solve that. It is framed in the Research & Innovation in Digital Advanced Technologies (TDA) of Smartcatalonia. The Agency wishes to strengthen and update its technological capacities on:

 • Predicting cyberthreats’ impact on the information systems of the Government of Catalonia.
 • Determining which users are more susceptible of being cyberthreats’ victims.
 • Adopting users’ protection actions.

For the first challenge, a reliable and scalable platform will be designed. For the second challenge, technological developments with strong AI components will be integrated into the Tactical Intelligence platform. It will be integrated into a program that allows the representation of data regarding use cases and scenarios, using an API, to answer to the third challenge.

Estimated impact

The operation has 3 goals:

 • To apply R&I in advanced digital technologies to solve the challenges of cybersecurity operations. With i2CAT’s mission-driven research and the collaboration with other agents and R&I institutions of Catalonia, a technological solution can be developed. 
 • To develop a pioneer concept test to prove the solution and its viability and benefits, validating it in simulated scenarios reproducing real situations.
 • To allow the test to be a product in the near future. The main goal of the concept test is to become a commercial solution.

Descripció

L’exposició dels usuaris a una ciberamenaça és un gran repte a resoldre, segons l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Aquest projecte pretén desenvolupar solucions que hi donin resposta. El projecte s’emmarca en el Programa de Recerca i Innovació en tecnologies digitals avançades (TDA) d’SmartCatalonia. L’agència vol millorar les seves capacitats tecnològiques envers: 

 • La predicció de l’impacte de ciberamenaces en els sistemes d’informació de la Generalitat de Catalunya.  
 • Determinar quins usuaris són més susceptibles de ser víctimes de ciberamenaces. 
 • Adoptar accions de protecció dels usuaris. 

Pel primer repte, es dissenyarà una plataforma fiable i escalable. Per al segon repte, desenvolupaments tecnològics amb forts components d’intel·ligència artificial s’integraran a la plataforma d’intel·ligència tàctica. S’integrarà en un programari gestor tàctic permetent la representació de dades en relació a casos d´’ús i escenaris utilitzant una API per resoldre el tercer repte.

Impacte estimat

L’operació té 3 objectius principals:

 • Aplicar tecnologies digitals en recerca i innovació per resoldre reptes relacionats amb operacions de ciberseguretat: amb la recerca mission-driven de la Fundació i2CAT i impulsant la col·laboració entre els diferents agents i empreses de l’ecosistema de recerca i innovació de Catalunya, es vol dissenyar i desenvolupar una solució tecnològica que permeti resoldre el repte identificat.
 • Desenvolupar una prova de concepte pionera per provar la viabilitat i beneficis de la solució, validant-la en escenaris simulats que reprodueixin situacions reals.   
 • Habilitar la possibilitat que el demostrador esdevingui un futur producte: l’objectiu és que la prova de concepte disposi d’un grau de maduresa tecnològica que permeti la seva fàcil transferència i evolució per convertir-la en una solució comercial.

This project is co-financed by FEDER, destined to promote the R&D project's realization in Catalonia and with a high impact on the territory and the companies. These projects should have a strong internalization impact of the results and the technology, and to empower companies to access R&D international calls R+D and, especially, European Union's Horizon 2020