TDA Cybersecurity

Tecnologies Digitals Avançades en Ciberseguretat

Description

Between 80%-90% of cyber-attacks primarily target application users. The ideal scenario is to have dynamic security for users and their devices depending on the degree of responsibility and tasks. The main overarching problems to be solved are:

 •  The management of a large number of users.
 •  Difficulty in identifying and correlating user activity.
 • Lack of standardisation in the devices used by the users.
 • Coexistence of different configurations of the same device.
 • Lack of criteria for cataloguing users.

The project outlined here aims to provide solutions to the challenges posed, to develop a tool to help minimise the success of cybersecurity attack campaigns by analysing the risks associated with each type of user, analysing each user’s level of exposure to threats.

The proposal responds to the challenge posed by the Catalan Cybersecurity Agency.

i2CAT and the research ecosystem of Catalonia have extensive experience developing research and innovation activities at an international level by applying advanced digital technologies.

 

Leveraging this knowledge, and promoting collaboration between the different agents and companies in the research and innovation ecosystem of Catalonia, a technological solution has been designed and developed to solve the problems identified.

Estimated impact

 • Identify and promote technological development related to areas of interest in the field of Advanced Digital Technologies.
 • Establish collaborations and synergies between research and innovation centres through creating joint projects.
 • Strengthen positioning and global recognition to improve the capacity to attract talent and investment in research and innovation.
 • Impact on the administration, the productive sector and the citizen through digital transformation.

Descripció

Entre el 80%-90% dels ciberatacs tenen als usuaris d’aplicacions com a principal objectiu dels seus atacs. L’escenari desitjable és disposar d’una seguretat dinàmica cap als usuaris i els seus dispositius en funció del grau de responsabilitat i tasques. Els principals problemes genèrics a resoldre són:

 • La gestió d’un elevat nombre d’usuaris.
 • Dificultat per identificar i correlar l’activitat dels usuaris.
 • Manca de homogeneïtat en els dispositius emprats pels usuaris.
 • Coexistència de diverses configuracions d’un mateix dispositiu.
 • Manca de criteris de catalogació dels usuaris.

El projecte aquí presentat neix orientat a aportar solucions als reptes plantejats, amb l’objectiu de desenvolupar una eina que ajudi a minimitzar l’èxit de les campanyes d’atac de ciberseguretat mitjançant l’anàlisi dels riscos associats a cada tipus d’usuari, analitzant el nivell d’exposició a amenaces de cada usuari.

La proposta respon al repte plantejat per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
i2CAT i l’ecosistema de recerca de Catalunya disposen d’una extensa experiència desenvolupant activitats de recerca i innovació a nivell internacional aplicant tecnologies digitals avançades.

Aprofitant aquest coneixement, i impulsant la col·laboració entre els diferents agents i empreses de l’ecosistema de recerca i innovació de Catalunya, s’ha dissenyat i desenvolupat una solució tecnològica per resoldre els problemes identificats: OpenUEBA.

Impacte estimat

 • Identificar i potenciar el desenvolupament tecnològic en àrees d’interès de l’àmbit de les TDA.
 • Establir col·laboracions i sinergies entre centres de recerca i innovació mitjançant la generació de projectes conjunts.
 • Potenciar el posicionament i reconeixement mundial per millorar la capacitat de captació de talent i d’inversions en recerca i innovació.
 • Impactar a l’administració, al sector productiu i al ciutadà mitjançant la transformació digital.

This project is co-financed by FEDER, destined to promote the R&D project's realization in Catalonia and with a high impact on the territory and the companies. These projects should have a strong internalization impact of the results and the technology, and to empower companies to access R&D international calls R+D and, especially, European Union's Horizon 2020