Transparency Portal

Organització Estructura organitzativa Organigrama i òrgans de govern: Patronat i Comissió Delegada Acords de creació i funcionament d’entitats del sector públic Constitució i2CAT Estatuts i2CAT Convenis en matèria de personal […]

Organització

La Fundació i2CAT no disposa de cap personal que sigui considerat alt càrrec de la Generalitat. La retribució anual dels directors de la Fundació i2CAT estan per sota dels llindars econòmics fixats per la Generalitat. Els membres del Patronat no tenen cap retribució ni reben cap tipus de pagament en forma de dietes.

La Fundació no disposa d’alliberats sindicals.

Economia i finances

La Fundació i2CAT no disposa de béns immobles ni de béns mobles de valor especial.

La Fundació i2CAT no té previst publicar cap convocatòria per a la concessió de subvenció ni ajudes durant l’exercici pressupostari actual.

Contractació

Línies d'actuació

La Fundació i2CAT, per la seva naturalesa, no genera aquest tipus d’informació, per la qual cosa no disposa d’aquesta informació per a la seva publicació.

Procediments i actuacions jurídiques

La Fundació i2CAT, per la seva naturalesa, no genera aquest tipus d’informació, per la qual cosa no disposa d’aquesta informació per a la seva publicació.

Dret d'accés a la informació pública

Last update: 30-09-2023 // Next update: 30-06-2024