Blockchain Observatory

Description

The Ministry for Digital Policy and Public Administration coordinates the Blockchain Strategy of Catalonia, in which the i2CAT Foundation collaborates, to carry out a program of actions that promotes the development of the Blockchain and DLT ecosystem in the country.

Framed in the Blockchain Strategy of Catalonia, the Department of Digital Policies has launched the Blockchain Observatory, in collaboration with the i2CAT Foundation, to promote and evaluate the use and development of DLT in the territory, identifying, cataloging and analyzing the trends of its deployment. The aim is to generate a space to share conclusions, analysis and good practices. The Observatory has been mapping the agents that form the Blockchain and DLT ecosystem in Catalonia to identify initiatives and discover synergies among them.

Report on governance and consensus algorithms

The i2CAT Foundation collaborates in the elaboration of a report regarding disruptive and transformative concepts related to Blockchain, the adoption of different visions and models of governance, the impact of decentralization and consensus algorithms, or privacy and security in the Blockchain. The report addresses the characteristics that make Blockchain technology effective and defines governance models and their implementation. It is also referenced the ability of the Blockchain network to address scalability, decentralization, and security without compromising any of these features. It also delves into how these three characteristics affect the process of adopting a Blockchain network.

Decentralization is one of the main features of Blockchain technology: the figure of central authority is removed and replaced with decentralized networks that use consensus mechanisms that ensure compliance with the defined rules by using the mechanisms of consensus algorithms, on which there is an explanation of what they are and how they work. It delves into the algorithms to know their degree of decentralization by treating them from a decentralizing perspective, comparing them according to the role of participants, level of security, and efficiency of the algorithm. At the end of the report, the topic of privacy and anonymity in Blockchain is addressed, complying with the General Data Protection Regulation (GDPR) and introducing a privacy guarantee through the implementation of zero-knowledge testing (ZKP).

The report on consensus algorithms can be read here.

Report on Blockchain Scalability

With the increasing use of Blockchain technologies, scalability becomes one of the most important challenges to solve. The i2CAT Foundation collaborated in the report that identifies scalability challenges in Blockchain technology and what solutions are being applied. 

Guaranteeing scalability in a Blockchain system implies ensuring the security of the operation and the processing of transactions, guaranteeing that security and decentralization of a Blockchain network are not affected. Balancing scalability, security and decentralization allowed the community of Blockchain networks to propose different solutions.

This report introduces concepts to understand and analyze the rise of petitions regarding the impact of transaction processes, and the challenges needed to solve the scalability of public blockchain networks, and what determines the performance and processing speed of the transactions.  The report aims to discover the challenges, proposals, and solutions developed by the technological community. 

You can read the report here.  

Estimated impact

Aiming to increase the value of these technologies, the Observatory publishes real use cases where Blockchain and DLT technologies generate new solutions and/or opportunities. The publication of use cases allows the dissemination and demonstration of the technological potential in various fields. You can check here all the use cases already published. 

The program of actions of the strategy is structured around six axes:

1. Administration:  improve public services through the adoption of blockchain and DLT technologies and bet on the Generalitat de Catalunya as a pioneer in its application.

2. Promotion: transform Catalonia as a country of reference in blockchain and DLT within the international map and  disseminate the opportunities and the impact generated by its deployment.

3. Innovation: promote research and innovation and develop innovation environments for the different sectors to adopt. 

4. Ecosystem: boost a new industry around blockchain and DLT technology and boost demand for services and solutions associated with priority vertical sectors.

5. Talent: to generate, retain and attract talent, both technological and entrepreneurial, with the knowledge and skills necessary for the development of this new industry.

6. Regulation: analyze the implications of regulation on the deployment of this technology and also how the applications that use it are regulated.


Descripció

Amb el Departmament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, participem en la coordinació de l’Estratègia Blockchain de Catalunya per dur a terme un programa d’actuacions que fomenti el desenvolupament de l’ecosistema Blockchain i DLT al país.

En el marc de l’Estratègia Blockchain de Catalunya, el Departament de Polítiques Digitals ha posat en marxa l’Observatori Blockchain amb la col·laboració de la Fundació i2CAT per promoure i avaluar l’ús i desenvolupament DLT al territori, identificant, catalogant i analitzant les tendències del seu desplegament. Es pretén generar un espai per compartir conclusions, anàlisis i bones pràctiques. L’Observatori ha iniciat el mapatge dels agents que configuren l’ecosistema de tecnologies Blockchain i DLT a Catalunya per identificar iniciatives i incentivar sinergies entre elles.

Informe sobre la governança i els algorismes de consens

La Fundació i2CAT col·labora en l’elaboració de l’informe sobre conceptes disruptius i transformadors de la tecnologia Blockchain, plantejant diferents visions i models de governança, l’impacte de la descentralització i els algorismes de consens, o la privacitat i seguretat a la Blockchain. En l’informe es tracten les característiques que fan eficaç la tecnologia Blockchain i defineix els models de governança i la seva implementació. També es fa referència a la capacitat que té la xarxa Blockchain per abordar l’escalabilitat, la descentralització i la seguretat sense comprometre cap d’aquestes característiques. També s’aprofundeix en com aquestes tres característiques afecten en el procés d’adopció d’una xarxa Blockchain.

La descentralització és una de les principals característiques de la tecnologia Blockchain: se suprimeix la figura d’autoritat central i se supleix amb xarxes descentralitzades que utilitzen mecanismes de consens que garanteixen el compliment de les regles definides mitjançant la utilització dels mecanismes dels algorismes de consens, sobre els quals hi ha una explicació  sobre què són i com funcionen. S’aprofundeix en els algorismes per conèixer el seu grau de descentralització tractant-los des d’una visió descentralitzadora, comparant-los segons el rol dels participants, nivell de seguretat i eficiència de l’algorisme. Al final de l’informe s’aborda com garantir privacitat i anonimat, complint el reglament general de protecció de dades (GDPR) i introduint les garanties de privacitat gràcies a la implementació de proves de coneixement zero (ZKP).

L’informe sobre els algorismes de consens es pot llegir aquí.

Informe sobre l’escalabilitat a la blockchain

Amb l’augment de la utilització de les xarxes Blockchain, el problema de l’escalabilitat és un dels reptes més importants a tenir presents. La Fundació i2CAT col·labora en l’informe que planteja els reptes d’escalabilitat que afronta la tecnologia Blockchain i quins són els diferents plantejaments o solucions en els que s’està treballant per donar-hi solució. 

Garantir escalabilitat en una xarxa Blockchain implica assegurar la seva capacitat de funcionament i processament de transaccions, garantint que la seguretat i descentralització de les xarxes no es vegin afectades. Trobar l’equilibri entre escalabilitat, seguretat i descentralització ha portat a la comunitat de les diverses xarxes Blockchain a proposar diferents solucions.

En aquest informe s’introdueixen conceptes que permeten comprendre i analitzar l’impacte de l’increment de peticions de processaments de transaccions, quines són les problemàtiques que cal resoldre per millorar l’escalabilitat de les xarxes blockchain públiques i quins són els factors que determinen el rendiment i la velocitat de processament de les transaccions. L’objectiu d’aquest informe és conèixer quins són els reptes, propostes i solucions desenvolupades per la comunitat tecnològica.

Pots llegir l’informe aquí.

Informe sobre la identitat digital 

A mesura que l’ús de les aplicacions web s’ha incrementat, i el seu ús ha esdevingut massiu a través de nous serveis, aplicacions web i mòbils, les persones s’han vist obligades a realitzar registres amb les seves dades personals per obtenir una identitat digital que els hi permetés autenticar-se i accedir a cadascun d’aquests serveis. Aquest procés massiu de registres genera un conjunt incontrolable d’identitats o perfils digitals que l’usuari no pot controlar, i aquest és un dels problemes principals: l’usuari no té el control ni el coneixement del nombre d’identitats digitals que posseeix ni pot controlar l’ús que se’n fa de les seves dades. 

Amb l’aparició de la tecnologia blockchain s’ofereix una resposta a les necessitats actuals de la identitat digital, ja que permet resoldre aquests problemes. 

Pots llegir l’informe aquí


Impacte estimat

En aquesta línia i amb la voluntat d’incrementar el valor d’aquestes tecnologies, l’Observatori publica casos d’ús reals on les tecnologies Blockchain i DLT generen noves solucions i/o oportunitats. La publicació dels casos d’ús permet difondre i demostrar el seu potencial tecnològic en àmbits diversos. Els casos d’èxit publicats fins ara es poden veure aquí.

El programa d’actuacions de l’estratègia s’estructura al voltant de sis eixos:

1. Administració: millorar els serveis públics mitjançant l’adopció de les tecnologies blockchain i DLT i apostar per la Generalitat de Catalunya com a pionera en la seva aplicació.

2. Promoció: posicionar Catalunya com a país de referència en blockchain i DLT dins del mapa tecnològic internacional i difondre les oportunitats i l’impacte que genera el seu desplegament.

3. Innovació: impulsar la recerca i la innovació mitjançant els centres de recerca i tecnològics, i desenvolupar entorns d’innovació per a la seva adopció en els diferents sectors.

4. Ecosistema: potenciar una nova indústria al voltant de la tecnologia blockchain i DLT i dinamitzar la demanda de serveis i solucions associats a sectors verticals prioritaris.

5. Talent: generar, retenir i atraure talent, tant tecnològic com emprenedor, amb els coneixements i les capacitats necessàries per al desenvolupament d’aquesta nova indústria.

6. Regulació: analitzar les implicacions que té la regulació sobre el desplegament d’aquesta tecnologia i també com es regulen les aplicacions que en fan ús.

In collaboration with