SMARTSPACE

Development of an IoT solution for the habitat industries of Catalonia

Started at: 01-09-2019
Ends on: 30-04-2022

Budget: 1.758.486,86€

Areas: IoT

Description

The general goal of the project “SMARTSPACE” is to develop an IoT solution for habitat in Catalonia. SMARTSPACE’s goal is to boost the Catalan habitat industry. The idea is to expand its offer and include connected products and devices. SMARTSPACE aims to make manufacturers and brands to introduce this key aspect in their catalog and speech. The project’s goal is to ease their connection to this platform or others that may appear in the future.

Estimated impact

  • Improvement through I+D+i and competitiveness of the manufacturing habitat industries. These enterprises will develop a “smart” product’s prototype connectable to the IoT platform habitat and other platforms. The companies will be trained in Habitat 4.0 (product digitalization, industrial processes, and new business models).
  • Aligning of the research and developments to the habitat sector necessities. The project developments will be made with a clear orientation towards the market.
  • Improvement of the competitiveness of the habitat sector in Catalonia. The IoT solution will be made in open code, accessible to the rest of habitat companies in Catalonia.
  • Improvement of the user/consumer experience. The developed products have the finality of improving life’s quality and/or user experience.
 

Descripció 

L’objectiu genèric del projecte “SMARTSPACE” és desenvolupar una solució IoT per l’hàbitat a Catalunya. L’objectiu d’SMARTSPACE’s és potenciar la indústria de l’hàbitat català. La idea és expandir la seva oferta i incloure productes i dispositius connectats. Un dels objectius d’SMARTSPACE és aconseguir que fabricants i marques introdueixen aquest aspecte clau en el seu catàleg de productes i en el seu discurs de marca. La meta del projecte és facilitar la seva connexió a aquesta plataforma o d’altres que puguin aparèixer en el futur.

Impacte estimat: 

  • Millora a través d’R+D+i i competitivitat de les indústries manufactureres de l’hàbitat. Aquestes empreses desenvoluparan un prototip de producte “smart” connectable a la plataforma IoT d’hàbitat i altres plataformes. Les companyies seran formades en Hàbitat 4.0 (digitalització de producte, processos industrials, i nous models de negoci). 
  • Alineament de la recerca i desenvolupaments a les necessitats del sector de l’hàbitat. Els desenvolupaments es faran amb una clara orientació cap al mercat. 
  • Millorar de la competitivitat del sector de l’hàbitat a Catalunya. La solució IoT es farà amb codi obert, accessible per a la resta de companyies de l’hàbitat catalanes. 
  • Millora de l’experiència d’ús/consum. Els projectes desenvolupats tenen la finalitat de millorar la qualitat de vida o l’experiència d’ús del consumidor. 
 
 

Consortium

This project has the support of ACCIÓ from the Government of Catalonia / Aquest projecte s’ha dut a terme amb el suport d’ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya