Avís Legal

Informació General

www.i2cat.net (així com el domini .cat, en endavant entesos com a referències al domini .net), és un domini de la Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya (en endavant Fundació i2CAT), amb CIF G-63262570, domicili al carrer Gran Capita 2-4, 2ª planta, 08034 Barcelona, telèfon (+34) 93 553 25 10 i correu electrònic [email protected]. La Fundació i2CAT està inscrita al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el nº 1876.

La Fundació i2CAT és un centre CERCA sense ànim de lucre que promou activitats d’R+D+i al voltant de les tecnologies digitals avançades i la seva arquitectura, aplicacions i serveis. El centre col·labora amb empreses, administracions públiques, institucions acadèmiques i usuaris per tal d’aplicar aquest coneixement en la resolució de reptes socials i empresarials.

La Fundació i2CAT utilitza el domini www.i2cat.net per gestionar el seu portal web, divulgar les seves activitats i serveis i interactuar amb els seus usuaris.

Condicions d’ús i accés

Les condicions d’ús i accés aquí descrites regulen l’ús del servei www.i2cat.net (en endavant anomenat “lloc web”) que la Fundació i2CAT posa a disposició dels usuaris a Internet.

L’ús del lloc web i dels seus continguts atribueix la condició d’”Usuari”(en endavant anomenat “Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions contingudes en aquest Avís Legal, en la versió publicada en el moment de l’accés. L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web, d’acord amb la Llei i les Condicions d’ús i Accés. L’Usuari hauria de llegir-los atentament cada vegada que tingui intenció d’utilitzar el lloc web, ja que els termes i condicions d’ús estan subjectes a canvis.

L’accés al portal és gratuït. En el cas que en el futur hi hagués funcionalitats o serveis subjectes a pagament, s’indicarien a les condicions d’ús.

En el cas que l’ús de determinats serveis o funcionalitats inclosos en aquests llocs web requereixi el registre previ de l’usuari, aquest registre es realitzarà mitjançant un formulari sotmès al que estableixen les lleis de protecció de dades de caràcter personal.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Son titularitat de la Fundació i2CAT els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del lloc web www.i2cat.net, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web.

Per tant, correspon en exclusiva a la Fundació i2CAT l’exercici dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de Propietat Intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de la Fundació i2CAT, sense perjudici dels límits que estableix el Reial Decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Reserva de dretsLa Fundació i2CAT explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del text de la Llei de Propietat intel·lectual, la Fundació i2CAT s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts del domini www.i2cat.net en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de la Fundació i2CAT.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts. L’usuari podrà únicament visualitzar els continguts allotjats al domini www.i2cat.net, així com copiar i/o imprimir-los per al seu ús personal i privat.

No s’autoritza en cap cas:

 • Presentació de les pàgines del lloc www.i2cat.net o qualsevol dels seus continguts contingut en una finestra que no pertany a la Fundació i2CAT per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent framing, in line linking, etc. L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a la Fundació i2CAT, conforme a les disposicions vigents.
 • L’ús comercial dels continguts del lloc web www.i2cat.net.
 • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de la Fundació i2CAT, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
 • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Fundació i2CAT, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis

Les dades recollides només s’utilitzaran per a la finalitat indicada a la clàusula específica del formulari de recollida de dades i s’emmagatzemaran en un fitxer de dades personals.

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, l’usuari pot revocar el consentiment prestat i exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació, oposició, restricció del tractament i portabilitat de les dades en els termes especificats a la legislació sobre protecció de dades o enviant un correu electrònic a: [email protected].

La Fundació i2CAT, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (en endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), l’informa que les dades requerides seran les mínimes necessàries i estaran recolzades per la base legal (legitimació) i la finalitat indicades en cadascuna de les responsabilitats corresponents; el seu tractament es durà a terme d’acord amb els procediments específics dissenyats per i2CAT basats en l’anàlisi de riscos i les mesures de seguretat que els siguin aplicables, que s’inclouen al registre d’Activitats corresponent.

Consulti la POLÍTICA DE PRIVACITAT en el següent enllaç: https://i2cat.net/politica-de-privacitat-fundacio-i2cat/?lang=ca

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web www.i2cat.net.

www.i2cat.net no fa servir galetes o altres dispositius similars de processament de dades personals que permetin la identificació d’usuaris específics a dins del lloc web. L’ús d’aquests sistemes es reserva exclusivament per a la recollida d’informació tècnica destinada a facilitar un accés i una navegació segura i eficient per als usuaris del portal web.

Responsabilitat en relació amb els continguts

La Fundació i2CAT es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, amb o sense notificació prèvia, per tal de complir amb les lleis mencionades anteriorment.

La Fundació i2CAT no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal www.i2cat.net.

La Fundació i2CAT no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

La Fundació i2CAT no es fa responsable dels actes, activitats i esdeveniments organitzats per tercers dels quals s’informi al portal www.i2cat.net, ni dels continguts de tercers.

Dret d’exclusió

La Fundació i2CAT es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus llocs web i/o als serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Xats i fòrums

La Fundació i2CAT pot tenir ara i/o en un futur seccions de caràcter públic i participatiu com ara xats, fòrums, enquestes, etc., enteses com a accessibles per a tots els usuaris en general, per a la seva interacció. En determinats casos, s’estableixen condicions de participació que hauran d’acceptar-se prèviament, així com el registre obligatori de l’usuari; en aquest cas, a més de les condicions de participació, serà necessari acceptar la transferència de dades personals per a les finalitats d’obeir la política i la legislació sobre protecció de la protecció de dades.

Pel que fa als continguts que l’usuari decideixi enviar per la seva inclusió en aquest espais, s’estableixen les següents condicions d’us i accés:

 • Responsabilitats: la Fundació i2CAT no es fa responsable pel contingut dels missatges, informacions, opinions que efectuïn els usuaris i es reserva el dret d’impedir l’accés de continguts il·lícits o il·legítims o que puguin perjudicar drets legítims de qualsevol classe o de retirar o eliminar els que s’hagin aportat, en especial en cas d’incompliment d’aquestes condicions.
 • Propietat Intel·lectual: la Fundació i2CAT tindrà dret a reproduir, modificar (mitjançant extractes, resums, ressenyes), adaptar i publicar, inclòs comunicació pública, els continguts ja siguin textos, fotografies, gràfics, etc., amb l’objecte de promoure la pròpia secció a la que s’han tramés, així com per utilitzar-los en les activitats de la Fundació i2CAT, en qualsevol format i suport. La llicencia es gratuïta i s’estableix fins al seu pas al domini públic que permeti en cada moment la legislació de Propietat Intel·lectual vigent. Els usuaris nomes enviaran continguts dels que siguin autors originals o disposin dels drets del seu titular, sense perjudici d’informar de la URL del propietari o enllaçant als continguts mencionats.
 • La Fundació i2CAT no retornarà cap contingut dels tramesos ni adquireix cap obligació de contestar als usuaris.
 • Les dades personals que consten a les seccions de caràcter públic i els seus continguts no es poden utilitzar per a beneficis o usos que no hagin estat autoritzats expressament pel seu titular. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.
 • Els usuaris respectaran les opinions dels altres usuaris o participants, i s’abstindran d’utilitzar llenguatge ofensiu o difamatori, racista o violent o que atempti contra la legalitat vigent.
 • No es podran fer comunicacions comercials no autoritzades.
 • Cal advertir que les dades personals que facilitin els usuaris podran ser vistes per qualsevol altre usuari o participant. Si es tracta de dades de tercers cal disposar del seu consentiment exprés.

Subscripcions

La subscripció a productes i serveis oferts per la Fundació i2CAT que es facin a traves d’aquest portal serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. També implicarà l’acceptació per a rebre informació comercial de productes i serveis de la Fundació i2CAT. El fet de donar-se d’alta en aquests serveis comporta l’autorització a la Fundació i2CAT per a aquest tipus de comunicacions, podent l’usuari revocar l’autorització amb una comunicació per escrit en la forma que la Fundació i2CAT indicarà en cada cas.

Condicions generals

La Fundació i2CAT perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de les seves pàgines web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

La Fundació i2CAT no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per tant no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’indole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

La Fundació i2CAT podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí descrites sense notificar-ho prèviament i segons el seu criteri. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre la Fundació i2CAT i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.