QUANTUM-CAT

QUANTUM COMUNICATION

Coordinated by ICFO

Started at: 01-01-2018
Ends on: 31-12-2020

Budget: 3.969.661,22€

Areas: 5G-IoT_RINA

Description

QuantumCAT has several purposes. First, to boost the development of quantum technologies, thought to be integrated in the current industry. Second, to foment synergies among different pillars of quantum technology in Catalunya. Third, to strengthen Catalunya’s position as a referent region in quantum technologies. Forth, to become a polo tractor of financing through other programmes.

QuantumCAT group is built up by 4 pillars:

  • P 1: Quantum Communication: This pillar is focused in overcoming main limitations present in current quantum communications and in distribution of quantum keys. I2Cat takes part of this pillar of work.
  • P 2: Quantum Computation: The main objective of this pillar is to develop a cloud platform allowing remote users to have access to a quantum variational processor and of programable annealing. In this platform new algorithms, beyond classic computation, could be executed.
  • P 3: Quantum Simulation (QUASI-CAT): This pillar intends to approach the challenge of transforming quantum simulators to accessible and commercial quantum technologies.
  • P 4: Quantum Sensors: The main objective of this pillar is to develop suitable experimental and theoretical methods to enable the use of ultraprecise atomic sensors in commercial products mainly in biomedical applications.

Estimated impact:

QuantumCAT project have the potential to transform the vast knowledge in quantum technologies in Catalunya into results with an important socioeconomical impact at medium and long term.

Different quantum technologies have several degrees of integration in the economy. Quantum communications and quantum sensors are already part of our current economy, with products and services offered by specialized companies. QuantumCAT objectives in these areas shall improve the performance of current practices with an immediate value in such sectors. At medium and long term, these innovations will open new applications and new markets.

Quantum computation and quantum simulation, however, are in a research phase, driven by the enormous potential to produce changes in the economy. In these fields, QuantumCAT establishes more strategic objectives: new implementations (hardware), new transversal tools (software) and new applications.

Descripció

QuantumCAT és l’agrupació de Tecnologies Quàntiques de Catalunya i té com a principal finalitat impulsar el desenvolupament i la integració a la indústria d’aquestes tecnologies. A més a més, el projecte vol fomentar sinergies entre els diferents centres de recerca i universitats per reforçar la posició de Catalunya com a regió referent en tecnologies quàntiques. Destaca, també, la voluntat de convertir l’agrupació en un motor de finançament a través d’altres programes.

QuantumCAT s’articula en quatre pilars:

  • Comunicació: Aquest pilar està enfocat en vèncer les limitacions actuals en les comunicacions i en distribució de claus quàntiques. La Fundació i2CAT treballarà en aquest projecte.
  • Computació: L’objectiu principal d’aquest pilar és desenvolupar una plataforma en núvol que permeti als usuaris remots tenir accés a un processador de variació quàntica i recuperat programable. En aquesta plataforma es podrien executar nous algoritmes, més enllà de la computació clàssica.
  • Simulació (QUASI-CAT): Aquest pilar pretén abordar el repte de transformar els simuladors quàntics en tecnologies quàntiques accessibles i comercials.
  • Metodologia/Sensors: L’objectiu principal d’aquest pilar és el desenvolupament de mètodes experimentals i teòrics adequats per habilitar l’ús de sensors ultraprecisos atòmics en productes comercials, principalment en aplicacions biomèdiques.

Impacte estimat:

QuantumCAT té la voluntat de transformar el coneixement en tecnologies quàntiques en resultats amb un impacte socioeconòmic important a mig-llarg termini. Les diferents tecnologies quàntiques tenen diversos graus d’integració en l’economia. Comunicacions quàntiques i sensors quàntics ja formen part de la nostra economia actual, amb productes i serveis oferts per empreses especialitzades. Els objectius de QuantumCAT en aquestes àrees milloraran el rendiment de les pràctiques actuals amb un valor immediat en aquests sectors. En un temps, es pretén que aquestes innovacions obrin noves aplicacions i nous mercats. La computació quàntica i la simulació quàntica, però, es troben encara en una fase de recerca. QuantumCAT estableix en aquests camps objectius més estratègics: noves implementacions (maquinari), noves eines transversals (programari) i noves aplicacions.

Consortium

This project is 50% financed by the European Regional Development Fund in the framework of the ERDF 2014-2020 Operational Program for Catalonia