La Fundació i2CAT rep una subvenció directa en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a projectes de recerca i innovació en el desplegament de tecnologies 5G avançat i 6G

13/01/2022

El Consell de Ministres va aprovar la concessió de 95,2 milions d’euros en ajuts directes a 13 centres, fundacions públiques de recerca i universitats públiques espanyoles per a desenvolupar 115 projectes de recerca i d’innovació en l’àmbit del 5G avançat i del 6G. La Fundació i2CAT és la tercera institució amb més finançament.

Les actuacions que es duguin a terme amb càrrec a la subvenció atorgada permetran el desenvolupament d’un ecosistema d’R+D en 5G avançat i 6G, aconseguint incrementar el lideratge dels grups de recerca espanyols en 5G, convertint-los alhora en un referent en el desenvolupament tecnològic de 6G. A aquest efecte, la subvenció es destinarà al finançament de les línies d’actuació següents:

a) Reforçar la participació espanyola en els projectes de la Joint Undertaking Smart Networks and Services (JU SNS) d’Horizon Europe

b) Transferir el coneixement capdavanter en tecnologia cel·lular dels grups de recerca públics al sector privat, especialment pimes

c) Enfortir el teixit empresarial

d) Impulsar la generació d’ocupació i llocs de treball d’alta qualitat a Espanya vinculats a aquestes tecnologies

e) Fomentar l’atracció de talent tant en l’àmbit nacional i internacional

f) Garantir l’aplicació del principi d’igualtat real i efectiva a l’R+D

g) Promocionar els estudis d’Enginyeria de Telecomunicació en els seus tres nivells (Graus, Màsters i Doctorats), amb un èmfasi particular en l’impuls a la igualtat de gènere

h) Situar Espanya com a centre d’excel·lència d’R+D+I en 5G avançat i 6G.

Des d’i2CAT es plantegen sis projectes coordinats; així com un projecte d’atracció de talent:

  • Habilitadors per a 6G: intel·ligència artificial, tecnologies de registre distribuït i ciberseguretat

Definir i crear un prototip d’arquitectura per a entorns 6G que combina les diferents tecnologies proporcionades per IA, les tecnologies DLT i la ciberseguretat per assegurar els pilars d’automatització i reconfiguració de les xarxes sense supervisió, compartició i descobriment de recursos i serveis i la implantació de garanties d’entorns segurs, confiables i privats.

Validar l’arquitectura i la solució amb KPIs centrats en les tecnologies habilitadores (IA, DLT i Ciberseguretat), així com amb un cas d’ús vertical en el sistema 6G, com la tecnologia d’holoportació en temps real.

  • Contribució sobre 6G per al desplegament de xarxes de satèl·lits en el paradigma de les xarxes no terrestres

Disseny de l’arquitectura del sistema NTN (Non-Terrestrial Network) 6G i casos d’ús.

Desenvolupament de millores en el nucli de la xarxa com a mecanismo per a gestionar el context dels satèl·lits, desenvolupament d’una infraestructura orquestradora que integri les capacitats per a desplegar funcions de xarxa en constel·lacions de satèl·lits, disseny de protocols de comunicació de satèl·lit a satèl·lit, desenvolupament d’algorismes d’IA per a les comunicacions per satèl·lit.

  • Tecnologies 6G que permeten la creació de Digital Twins per a la mobilitat connectada i autònoma (CAM) en les carreteres

Ús de solucions d’intel·ligència artificial per construir un Digital Twin intel·ligent habilitat per a 6G, clonant els entorns reals seleccionats i proporcionant el conjunt d’eines necessàries per provar i validar nous casos d’ús del trànsit. Maximitzar la col·laboració amb els organismes de normalització i les organitzacions nacionals i internacionals i contribuir a la creació d’un ecosistema en àrees de 5G/6G i CAM.

  • Xarxes RAN obertes per als sistemes 6G revolucionaris

Anàlisi de les llacunes tecnològiques de les xarxes RAN obertes per permetre les necessitats futures dels sistemes 6G necessitats dels sistemes que comprenen l’automatització impulsada per la intel·ligència artificial, la detecció mòbil i les superfícies intel·ligents. Exploració dels límits de l’automatització de la xarxa impulsada per la IA als futurs sistemes Open RAN 6G. Plataforma oberta de desenvolupament i proves 6G per a l’automatització de la xarxa impulsada per la IA, detecció mòbil i superfícies intel·ligents r/xApps.

  • Tecnologies 6G per als sistemes ciberfísics de producció intel·ligent

Definir els casos d’ús de la tecnologia 6G i identificar les innovacions clau necessàries a nivell de xarxa i de servei per a garantir que les xarxes 6G siguin una tecnologia fonamental per a transformar el sector de la fabricació. Dissenyar i desenvolupar mecanismes de gestió basats en IA/ML que simplifiquin el funcionament de les xarxes 5G privades. Definir nous models d’interacció entre les xarxes 6G privades i públiques, dissenyar i desplegar serveis 6G per a transformar la indústria, inclòs serveis hologràfics en remot i avançant serveis de fabricació amb robots i impressores 3D d’alta precisió.

  • 6G-OPENVERSO

Consolidar tres testbeds 5G distribuïts, incloent-hi el testbed Openverso de l’Universitat Politènica de Catalunya i el testbed 5G rural desplegat a Móra d’Ebre, en una sola infraestructura 6G experimental. Especificació d’una arquitectura oberta i modular orientada a desplegament escalable de serveis d’holoportació en entorns 6G. Disseny i desenvolupament avançats per a la reconstrucció i distribució de vídeo.