CREATI-FI

CreatiFI: Leveraging the Future Internet for the Creative Industries

Informacio

Descripció

L'objectiu de CreatiFI és ser un catalitzador per resoldre la paradoxa existent en les relacions entre les Indústries Creatives Europees i les TIC, caracteritzades per la seva dependència de les TIC per a la seva sostenibilitat, per una banda, i per la important absència en l'actualitat de TIC llestes per al seu ús creatiu en l'altre. Per tal de solucionar aquesta paradoxa, CreatiFI pretén introduir tecnologies FI-PPP a tots els racons de les indústries creatives, recolzant i accelerant entre 60 i 90 emprenedors en el desenvolupament d'eines i serveis per a les indústries creatives innovadores, i mitjançant la creació d' almenys 18 nous actors empresarials viables en aquesta àrea, que tinguin 1) una eina innovadora en un estat madur de desenvolupament, basada en l'aplicació de tecnologies FI-PPP per a les Indústries Creatives, 2) un pla de negocis per al seu desplegament comercial i 3) l'accés als recursos necessaris per a un creixement sostingut. Finalment, a més d'aquest impacte directe, CreatiFI també promoure activament la major difusió de les TIC per a les Indústries Creatives basades en tecnologies FI-PPP, oferint aquestes tecnologies en mercats sectorials establerts. El resultat d'això serà una disponibilitat ubiqua d'aquestes eines, sota clares condicions de concessió de llicències.

A més llarg termini, els objectius generals de CreatiFI són tancar la bretxa de la innovació en les Indústries Creatives Europees que existeix actualment vis a vis altres regions del món, i al mateix temps aprofitar les fortaleses úniques de la diversitat cultural europea, que defineixen la seva producció creativa. D'aquesta manera, CreatiFI transferirà les bases tecnològiques establertes pel programa FI-PPP a un sector econòmic important a Europa, i ajudarà a que les ciutats i regions europees esdevinguin nuclis creatius que contribueixin decisivament a la competitivitat global i el benestar dels seus ciutadans.

Innovació

CreatiFI aborda d'una manera descentralitzada els reptes clau per als emprenedors creatius de les TIC a Europa. CreatiFI integra 4 Hubs ubicats a les regions més creatives d'Europa: Brussel·les, Barcelona, Hèlsinki, i Trento. Els hubs CreatiFI proporcionaran orientació tècnica i comercial i l'assistència a les PIME regionals i emprenedors web. CreatiFI ofereix (1) una intensa estratègia de difusió, amb la creació de xarxes basades en el nivell 1 europeu dels ecosistemes de les TIC i les Indústries Creatives; (2) Esdeveniments de matchmaking entre les persones i organitzacions amb coneixements tècnics i creatius; (3) procediments, mètodes i eines establertes i provades; (4) suport i formació en innovació amb les tecnologies del programa FI-PPP; (5) tests amb usuaris en Living Labs que permeten a les PIMES explorar els mercats amb garanties; i (6) accés a fonts de finançament addicional.

Entitats
  • iMinds
  • Forum Virium Helsinki
  • Fundacio Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
  • Create-Net (Center for Research and Telecommunication Experimentation for Networked Communities)
  • Trentino Sviluppo Spa
  • European Business and Innovation Centre Network
  • European Network of Living Labs Enoll
  • Institut de Cultura de Barcelona
Contingut

CreatiFI Technologies video for MM events

Introduction to FIWARE

Àrea: 
Duració: 
09/2014 a 08/2016
Finançament: 
EU FP7 Capacities
Pressupost: 
6,169,835€